خامنه ای می خواهد الله را قربانی چین خدا ناشناس کند.

مطالب مرتبط