هدف پایان دادن به استبداد مذهبی و جلوگیری از تکرار استبداد دیگری است

مطالب مرتبط