ضرورتِ اخلاق سیاسی و«شورای مدیریّت گذار»!


هوشنگ کردستانی*آقای حسن شریعتمداری بدون رضایت وموافقت من عکس وامضای مرادرلیست«افرادشورای مدیریّت گذار»گذاشته است!

*مفاد ومحتوای اسنادِ «شورای گذار»هدف های پنهانِ این جریان مشکوک را آشکار می نماید ولذا، هوشیاری بیشترِ ایرانیان آزادیخواه را  لازم وضروری می سازد.

***

در خارج از کشور مهم نیست با دیگران کار نداشته باشی بلکه باید مواظب بود که دیگران با تو کاری نداشته باشند!

در مسافرت نوروزی به شهرهای آلمان، در هامبورگ با آقای مهندس حسن شریعتمداری دیدار و گفت و گویی دربارۀ ضرورت همبستگی واتحاد برای آزادی و رهائی ملّی از حاکمیّت جمهوری اسلامی داشتم.دراین دیدار یادآور شدم که همبستگی ملی بر محورِاستقرارآزادی وحفظ تمامیت ارضی می تواند شکل بگیرد.آقای شریعتمداری با این دو شعار موافق بوده و نامی از فدرال و فدرالیسم- که من مخالف آن  بوده وهستم- نبرُده بود.

در تماس تلفنی از پاریس، اقای شریعتمداری گفت، روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت 8 تا 10 شب با اسکایپ گفت و گو داریم، شما هم روی اسکایپ بیایید،آقایی به نام شهدایی (؟) با شما تماس خواهد گرفت.پس از گفت و گوی تلفنی با نامبرده، متأسفانه دیدم که بدون اجازه یاموافقت من ،نام مرادر لیست شورای آقای شریعتمداری گذاشتند. با ناباوری به آقای شریعتمداری زنگ زدم و گفتم:شما می دانید که من هیچگاه  در«امضاء بازی های رایج» وارد نشده و نخواهم شدو نمی دانم چرا نام من در لیست شورای شما آمده است؟

آقای شریعتمداری ضمن عذرخواهی  گفت:حذف اسم و امضای شما انعکاس بدی خواهدداشت،در آینده کوشش می کنیم تا چنین اشتباهی تکرارنشود و…

 براین اساس، من مطلقاً از رویدادها ومباحثات درونیِ«شورای دوران گذارِ آقای شریعتمداری»خبر نداشته و ندارم.

به دنبال آگاهی از اینکه اسم و عکس مرا در سایت «شورای مدیریت گذار» گذاشته اند، باز انتقاد و نارضایتی خود ازاین عمل غیراخلاقی را به اطلاع آقایان نوری زاده وشریعتمداری رساندم وسپس به همان سایت پیام دادم تااسم و عکس مرا از روی سایت شورا بردارندولی شگفتا که از اجرای این کارنیز«پرهیز»کرده اند.

بر این گمانم که این گونه حرکت های غیر مسئولانه، ناشی از خودخواهی، خود بزرگ بینی و گاه در خدمت بیگانه است ومانع شکل گیری یک همبستگی بزرگ ملی در راستای رهایی ایران است.

تجربه نشان داده که غالبِ این گونه گردهم آیی ها پس از رسیدن «کمک های مالی» تشکیل شده است و پس از هزینه کردن این کمک ها و بزرگنمائی های رسانه ای و گزینش مدیران و دبیرکل های «خودخوانده» پایان می یابد وپس از آن  دیگر حرکت و حتی صدایی دیده و شنیده نمی شود!

پیرامون گرد هم آیی «شورای مدیریت گذار» در لندن سئوآلات زیادی را می توان مطرح کرد:

1- آیا هدف این شورا دور کردن مردم از دشواری ها و گرفتاری های  روزمرّه و انحراف و دلمشغولی آنان به سوی مسائل دیگر است؟

2-آیاهدف، ایجاد نفاق میان مردم استان ها و تشکیل دولتی فدرال یا تجزیه ایران است؟

3- چگونه می توان ضمن حذف شیروخورشیدازمتن پرچم ملّی ایران،درسودای استقرار«استان عربستان»(به جای خوزستان)بود؟

 4- ترساندن مردم از«خطر تجزیۀ ایران با سرنگونی جمهوری اسلامی» و قانع کردن مردم به اینکه با وضعیت کنونی باید ساخت تا خطر تجزیه پیش نیاید.

مفاد ومحتوای اسنادِ «شورای گذار…»اهدافِ پنهانِ این جریان مشکوک را آشکار می سازد ولذا،هوشیاری بیشترِ ایرانیان آزادیخواه را  لازم وضروری می سازد.

مطالب مرتبط