28 اردیبهشت را به روزهمه پرسی نفی نظام استبداد مذهبی تبدیل کنیم


                                                                    «صبح امید که بد متعکف پرده غیب  

                                                                       گوبرون آی که کارشب تا رآخرشد.»

                                                                                                      حافظ

عاشقان سرافرازی و سربلندی ملت ایران، فرزندان کورش کبیر و داریوش بزرگ، دلبستگان آزادی و رهایی از ولایت فقیه، باورمندان به شرف و حیثیت ایرانی، شیرزنان پرچم دار آزادی، کارگران زحمتکش و سخت کوش، معلمان سازندگان نسل جوان، جوانان دلاور و بی باک، دانشجویان آزادی خواه و تمامی هستی باختگان و جان بر لب رسیدگان و در زنجیر اسارت ماندگان – شیادانی به نام نمایندگان الله،- روز 28 اردیبهشت ماه را تبدیل به همه پرسی علیه استبداد مذهبی خواهند کرد و با ماندن در خانه ها و خالی گذاردن خیابان ها به کلیّت نظام پاسخ «نه» داده و نشان خواهند داد که همه جناح های حاکمیت را شریک جرم در جنایت ها، خیانت ها، غارتگری ها و چپاولگری های سی و هشت سال گذشته می دانند.

همبستگی ملی و حرکت های آزادیخواهانه و ایران دوستانه سال های اخیر خواب سردمداران نظام و عوامل سرکوبگر و جنایت پیشه آنان را آشفته کرده است، بگونه ای که در پی چپاول بیشتر و انتقال آن ها به بانک های بیگانه شده اند.

مهم نیست اگر بخشی از جامعه به دلیل نیاز مالی و یا اعتقادهای مذهبی یا تهدید و تطمیع در رأی گیری شرکت کنند، مهمتر و با ارزش تر آن است که اکثریت مردم با عدم شرکت در رأی گیری و خالی گذاردن خیابان ها و حوزه های رأی گیری دست رد بر سینه نظامی بزنند  که به زور سرکوب و کشتار بر ایران حاکم است  و عدم حقانیت و مشروعیت آن را به دنیا نشان دهند.

این همان اتفاقی است که سردمداران همه جناح ها از وقوع آن وحشت داشته و بیمناکند. گردهم‌آیی‌های شکوهمند سال های اخیر در پای پیکره های بزرگان تاریخ ایران زمین، کورش، فردوسی، بابک خرم دین، آریو برزن، آرش کمانگیر و … باعث شد مردم قدرت و توانایی همبستگی ملی را باور کنند و باور داشته باشند که در سایه همبستگی می توان به عمر استبداد مذهبی پایان داد و به آزادی و حرمت انسانی رسید.

موج حرکت آزادیخواهانه و میهن دوستانه ای که اکنون در درون جامعه در حال شکل گیری و گسترش است بی تردید به عمر نظام استبدادی پایان خواهد داد و اجازه نخواهد داد استبداد دیگری – سلطنتی، کارگری، ایدئولوژیکی یا نظامی- در آینده ایران تکرار شود.

کسانی که فکر می کنند  بین بد و بدتر با ید بد را انتخاب کرد ناامید شدگانی هستند که از عظمت قدرت همبستگی ملی غافلند و توجه ندارند که حضورشان در نمایش انتخابات، تنها تأیید حاکمیت ضد ایرانی است.

به گفته توماس ادیسون: «بسیاری از دلسردی ها و ناامیدی ها هنگامی پدید می آید که نمی دانیم و باور نداریم که تا چه اندازه به پیروزی نزدیک هستیم.»

پیروز و سرفراز باشید.

پاریس، بیستم اردی‌بهشت ما ه 1356

هوشنگ کردستانی

مطالب مرتبط