به یاد سر سپردگان نهضت ملی ايران پروانه و داریوش فروهر

به یاد سر سپردگان نهضت ملی ايران پروانه و داریوش فروهر
هوشنگ کردستانی    به یاد سر سپردگان نهضت ملی  ايران پروانه و داریوش فروهر جانباختگان  مبارز با استبداد حاكم بر ايران                       داد خواهیم این همه بیداد را​برکنیم از بیخ و بن، بنیاد استبداد را آذرماه امسال هیجدهمين سال جان باختن پروانه و داریوش فروهر را كه به دست آدم کشان انيرانى  استبداد دينى در خاك و خون غلتيدند به سوكوارى و داد خواهى مى نشينيم ! داد خواهى از بيدادگرانى  كه  جز به بسط  قدرت  خويش نمى انديشند !  هرگز حقوق حقه  شهر وند  در بند ايرانى را كه خواهان آزادى فكرى فردى است برسميت نمى شناسند .همان حق مشروع ومحترم آزادى كه ملت ايران براى نيل به آن دست اندر كار كوششى خونبار شد !ولى خود محورى و انحصار طلبى نهادينه در خوى وخصلت روحانيت مرتجع با سركوبى خونين در همش شكست و از تحققش جلو گيرى كرد .وپروانه و داریوش را كه دلباخته راه سرافرازی وآزادى ايران وايرانى  بودند و به ادامه مبارزه پيشين مصمم كرد . تا عاقبت جان بر سر پيمان نهادند و در مسلخ عشق  ايران ، به دست نا پاك انيرانيان  سلاخى شدند  . نام آوران وطن خواهى  كه در حافظه  تاریخی ملت ایران زند گان جاويدند . آنتوان چخوف نویسنده روسى مى گويد “خطرناک ترین فرد كسى است  که فهمش  اندک  باشد و تعصبش زیاد “همين اندک فهمان  متعصب اند كه به قصد سود جويى شخصى  وا ژگان  مرگ و بهشت و دوزخ  وخدا را با فهم  اندك و يك سو نگرى هاى خام انديشانه دست مايه سياه بختى  جمعى و تباهى زندگانى مردمى مى كنند كه در چنبره سختى هاى پى در پى جوياى مفرّ رهايى و گشايش اند . و مى پندارند برای برخورداری از مهر و کرامت خدا،  مى باید فرامين كسانى   را گردن نهند ، كه خود را نمايندگان خدا بر زمين مى دانند. همين تمهيد است كه ابعاد وحشتناك جنايت هاى تصور ناپذير را بر بنياد مقاصد دينى متعصبانه رقم مى زند ،تا در هزاره تاريكى هاى جهل وتعصب وخودكامگى تحديد آزادى هاى فردى وجمعى را با باز داشت و شكنجه كشتن  آزاديخواهان ميسر سازد . وراه ماندن وسود جستن از قدرت مدارى وثروت اندوزى نامشروع را بر حاكمان خود كامه متظاهر به دين باورى هموار كند.  پروانه و داریوش فروهر عاشقان سربلندی ایران بودند ، دشمن انيرانيان خود كامه  ملت آزار  به همين جهت در خانه خويش كارد آجين شدند تا ديگر كسى شهامت انديشيدن به منافع ملى به  خود راه ندهد . و ترس اين دشمن خونخوار روان آزار ، بر آزاديخواهان ايران غلبه كند . خيال باطل ناممكنى كه هرگز پويندگان آزادى را در سرزمين اهورايى ايران از مبارزه آزاديخواهانه باز نمى دارد!  چنانكه  گردهم آیی های شورانگیز سال های اخیر گواه صادق اين مدعا ست !  سطوت ملى كه  ناشى از همبستگی ملی است  جز از طريق آگاهی  فردى ومبارزه متهورانه ايثارگرانه به دست آمدنى نيست.  پروانه و داريوش  نماد مبارزه ايثار گرانه اى شدند كه از شهامتى در خور مايه مى گرفت و كارساز آزادى در راهى شد كه دير يا زود فرا مى رسد . راهشان بر قرار باد ونامشان بر فراز قله سربلند ايران خواهى سر فراز

مطالب مرتبط