۲۸ خرداد روز خلع ید از حکومت مطلقه

          

                             « آری به اتفاق  جهان می توان گرفت .»

                                                                            حافظ

هموطنان گرامی ٬

ما ایرانیان همانگونه که هفتاد سال پیش روز بیست و نهم خرداد ماه سال ۱۳۳۰ توانستیم در سایه یک همبستگی بزرگ به نام جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق از شرکت غاصب نفت ایران و انگلیس خلع ید نماییم ٬ این بار هم می توانیم روز ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۰ از حکومت مطلقه خلع ید کرده به عمر استبداد مذهبی به نا حق حاکم بر کشور پایان دهیم. 

هم میهنان ٬

روز ۲۸ خرداد ماه با همبستگی بزرگ ملی و ماندن در خانه ها و خالی گذاردن خیابان ها و محل های رای گیری از حکومت مطلقه فقیه خلع ید می کنیم و به آزادی و برقراری حکومت مردم بر مردم ــ مردم سالاری ــ تحقق بخشیده به فقر و نداری و درماندگی  و بی سامانی پایان می دهیم .

 پاینده ایران .

هوشنگ کردستانی .

پاریس ۱۷ خرداد ۱۴۰۰        برابر با هفتم ماه ژوئن ۲۰۲۱

مطالب مرتبط