نگرشی به آمار نادرست رژیم پیرامون انتخابات رئیس جمهوری ۱۴۰۰

روز ۱۸ ژوین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران برگزار و آمار رسمی شرکت کنندگان و انتخاب شدگان بدین ترتیب اعلام شد.  از میان بیش از ۵۹ میلیون تن  ایرانی که حق رای داشتند،۲۸،۹۹۳ میلیون در انتخابات شرکت کردند و حدود ۱۷،۹۲۶ میلیون تن به ابراهیم رییسی رای دادند.

این خبر چون رسماً توسط وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام شده بود، طبیعی است که نمایندگان خبرگزاری هایی که در تهران حضور داشتند خبر را مخابره نمایید.

اما از نمایندگان خبرگزاری ها که نماینده افکار عمومی و بیان کننده واقعیت ها هستند انتظار می رود و انتظار می رفت که  واقعیت های جامعه استبداد زده ایران را که چهل و سه سال است دچار دیکتاتوری اسلامی هستند، که در نوع خود  بد ترین  در جهان است، را نیز منعکس کنند.

واقعیت این است که در ۱۸ ژوئن مردم ایران در اعتراض به استبداد حاکم بر کشور انتخابات را تحریم کرده و برای نشان دادن ابعاد مختلف خود در خانه ها ماندند و خیابان ها و محل های رای گیری را خالی گذارند.

از این رو واقعیتی که باید افکار عمومی مردم جهان و رسانه های بزرگ و دولتمردان کشور های صاحب دموکراسی و مخالف حکومت های فردی از آن آگاه شوند  این است که اکثریت نزدیک به اتفاق مردم ایران این انتخابات را تحریم و آنرا به همه پرسی جمهوری اسلامی(آری یا نه ) تبدیل نمودند .

شمار رای دهندگان حدود ده میلیون نفر بیش نبود به این شکل که رژیم تعدادی از افراد سپاه پاسداران، بسیجی ها و لباس شخصی ها با خانواده هایشان، یعنی آن کسانی که در جامعه فقر زده ایران از جنبه مالی تامین شده اند با اتوبوس های دولتی نه به یک حوزه انتخاباتی بلکه به چندین حوزه برده شده و رای داده بودند.

مورد دیگر آنکه از میان حدود چهار میلیون ایرانی واجد شرایط رای دادن که در خارج از کشور زندگی می‌کنند (طبق آمار جمهوری اسلامی ) تنها چند ده هزار تن بیشتر در انتخابات شرکت نکردند.

بنابراین ما آمار های رسمی داده شده توسط وزارت کشور جمهوری اسلامی را که توسط خبرگزاری ها مخابره شده قویا رد می کنیم، و در آینده نزدیک طی یک تفسیر واقعی ماهیت نادرست آن را نشان خواهیم داد

با احترام

هوشنگ کردستانی 

۲۰  ژوئن ۲۰۲۱ ، پاریس

مطالب مرتبط