به چه دلیل با عضویت جمهوری اسلامی در پیمان شانگهای موافقت گردید.

مطالب مرتبط