ملتی که تاریخ خود را نداند محکوم به تکرار آن است.

مطالب مرتبط