بجای ذکر مصیبت به راه های نجات ایران بیندیشیم.

مطالب مرتبط