پاسخ درخواست های اعتراض کنندگان نجات آنان از فقر است و نه تهدید و بازداشت.

مطالب مرتبط