با وجود ادعای پوتین به روس بودن مردم اوکراین،هیچ کدام از آوارگان اوکراینی به روسیه پناهنده نشدند

مطالب مرتبط