پوتین انتقام جنایت های بوش در عراق را از مردم اوکراین میگیرد.

مطالب مرتبط