برای نجات مردم جان به لب رسیده باید از خود خواهی و خود بزرگ بینی دست کشید.

مطالب مرتبط