ادامه جنایتهای پوتین در اوکراین، نظام سرمایه داری جهانی را از جنایت هایش مبرا می سازد

مطالب مرتبط