جمهوری اسلامی رفتنی است. نظام آینده را مردم ایران تعیین می کنند و نه قدرت های خارجی

مطالب مرتبط