همبستگی ملّی با آرمان، «استقرار حاکمیت مردم و جدایی دین از حکومت» تحقق می یابد.

مطالب مرتبط