پس از شکست سیاست نزدیکی به شرق ،خامنه ای خواستار مذاکره با آمریکا شد.

مطالب مرتبط