آیا علی خامنه ای «داستان شتر در خواب بیند پنبه دانه » را خوانده؟

مطالب مرتبط