پیام به آن بخش از نیروی های انتظامی که هنوز در رکاب خامنه ای رو در روی مردم ایستاده اند

پیام به آن بخش از نیروی های انتظامی که هنوز در رکاب خامنه ای رو در روی مردم ایستاده آند. مقام های جنایت کار و چپاولگر جمهوری اسلامی ،در چند روز اخیر بخاطر ترس از انتقام مردم بپا خاسته با شتاب و عجله خانواده هایشان را به خارج از کشور فرستاده و آماده فرار هستند. جان خود و آینده خانواده های تان را فدا ی یک مشت آدم بی وطن و ضد بشر نکنید ،تا دیر نشده به مردم بپیوندید و با آنان هم صدا شوید. این آخرین فرصت برای رهایی از آتش خشم و انتقام مردم است.انرا از دست ندهید. هوشنگ کردستانی اول مهر ماه ۱۴۰۱

مطالب مرتبط