پیام به مردم جان به لب رسیده که برای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت مردم بر مردم دلاورانه بپا خاسته اند

پیام به مردم جان به لب رسیده که برای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت مردم بر مردم دلاورانه بپا خاسته اند . شیر زنان و مردان دلاوری که با مبارزه شجاعانه و حماسه بر انگیز خود در چند روز گذشته افکار عمومی مردم آزاده جهان و دولت مردان کشور های صاحب دمکراسی را متوجه عظمت قدرت خود کرده اید.بهوش باشید که شعار ها تنها عبارتند از : « سرنگونی جمهوری اسلامی » و «استقرار حاکمیت ملی ». مواظب باشید که از شعار های منحرف کننده ای که جیره خواران امامزاده علی خامنه ای سر می‌دهند تا در صفوف آزادی خواهان عاشق ایران تفرقه ایجاد کنند خودداری و جلوگیری شود . آگاه باشید که هر کس شعاری غیر از سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت ملی سر دهد از ما نیست و از عوامل و نوکران خامنه ای است . اطرافش را خالی کنید و تنهایش گذارید.. هوشنگ کردستانی دبیر دفتر سیاسی جبهه ملی ایران‌– خارج کشور دوم مهر ماه سال ۱۴۰۱

مطالب مرتبط