معلمان، کارمندان و کارگران برای سرنگونی جمهوری اسلامی اقدام به اعتصاب سراسری خواهند کرد

مطالب مرتبط