دور نیست آن روز که مردم به زندان ها هجوم برند و زندانیان را آزاد کنند.

مطالب مرتبط