وح، چه‌ نیروی شگرف انگیزی است، دست هایی که بهم پیوسته است

مطالب مرتبط