کار جنون خامنه ای به حقارت کشیده است.

مطالب مرتبط