پل بازگشت پشیمان شدگانی را که از دشمن بریده به ملت روی می‌آورند باز بگذاریم.

مطالب مرتبط