ذوب شدگان در ولایت بدانید که خامنه ای تمام شده. تا دیر نشده به مردم به پیوندید.

مطالب مرتبط