جمهوری اسلامی جنازه ای است فاسد که به زباله دان تاریخ انداخته خواهد شد.

مطالب مرتبط