سیزده بدر امسال روز رویارویی ایرانیان با علی خامنه ای است.

مطالب مرتبط