مبارزه با بی حجابی ترفند دیگر علی خامنه ای برای پوشاندن جنایت ها، خیانت ها و دزد ها است

مطالب مرتبط