پایان بخشیدن به حجاب اسلامی توسط شیر زنان، خامنه ای را درمانده کرده.

مطالب مرتبط