حجاب اسلامی مرد ه و تنها کالبدی از او مانده است. مرده زنده شدنی نیست!

مطالب مرتبط