کسانی که بر روی ضعیف تر از خود دست بلند می کند.مرد نیستند نا مردند.

مطالب مرتبط