چه با معنا است این گفته ناصر خسرو که: «از ماست که بر ماست.»

مطالب مرتبط