ترسی را که در جامعه ایجاد کرده بودند کمانه کرد به عوامل نظام.

مطالب مرتبط