در فرهنگ کهن و پر ارج ایرانی کشتن انسان ها گناهی است نابخشودنی

مطالب مرتبط