وظیفه خامنه‌ای حفظ قدرت تا سپردن آن به خودکامه دیگر است.!!!

مطالب مرتبط