ماندن در خانه ها و خالی گذاردن خیابان ها نشانگر رای منفی به جمهوری اسلامی است

مطالب مرتبط