حسین فرجی آزادی خواهی که عاشق ایران بود ما را تنها گذارد. یادش را گرامی بداریم.

مطالب مرتبط